Акціонерам - Протоколи загальних зборів

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук 27 квітня 2016 року

Дата складання протоколу: 27 квітня 2016р.
Дата проведення зборів: 27 квітня 2016р.
Вид зборів: чергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт складений станом на “21” квітня 2016 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 113.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість голосуючих акцій: 190869.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 4.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190819, що становить 99,97% від кількості голосуючих акцій товариства.
Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
- голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
- секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №3 від 26.02.16р.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) досягнуто, Збори є правомочними.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №3 від 26.02.16р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів та повідомила, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік.
7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися протягом 2016року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2017році.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії обрати Гордієнка А.М. - юрисконсульта, Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера та затвердити регламент роботи загальних зборів.
Запропонували: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №3 від 26.02.16р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №5 від 11.04.16р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.

Голова Зборів, Жданова Т.І., представила присутніх на Зборах без права голосу: Дудник Л.С. – заступник головного бухгалтера ПАТ «КрРП»;
та запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.


2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт генерального директора про результати ФГД Товариства за 2015 рік.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2015рік.


3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Герасименка П.І. – голову Наглядової ради, про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.


4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Кобця П.П. – Голову Ревізійної комісії ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту Ревізійної комісії та висновки щодо результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ФГД Товариства за 2015р.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.


5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера ПАТ «КрРП»., про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015р.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт та баланс Товариства за 2015 рік.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.


6. Розподіл прибутку за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що прибуток, отриманий Кременчуцьким річковим портом у 2015 році у сумі 315 тисяч грн. направлений на оновлення та ремонт основних засобів (перерахувала суми та відремонтовані ОЗ, а також планові ремонти), вкладений у розвиток підприємства.
Запропонували: затвердити розподіл прибутку за 2015 рік.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.


7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитися протягом 2016 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2017 році.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала попередньо схвалити значні правочини у разі їх вчинення у 2016 році або до дати проведення чергових загальних зборів у 2017 році.
Запропонували: схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2016 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2017році.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2016 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2017році.


На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.


Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук 25 квітня 2014 року

Дата складання протоколу: 25 квітня 2014 р.
Дата проведення зборів: 25 квітня 2014 р.
Вид зборів: чергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт складений станом на “18” квітня 2014 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 113.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 6.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190839, що становить 97,76% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №5 від 21.02.14р.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) досягнуто, Збори є правомочними.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №5 від 21.02.14р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів та повідомила, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку за 2013 рік.
7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися протягом 2014року та в січні-квітні 2015року.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії обрати Гордієнка А.М. - юрисконсульта, Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Радишевську Ю.В. – заст.головного бухгалтера та затвердити регламент роботи загальних зборів.
Запропонували: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Радишевську Ю.В., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Радишевську Ю.В., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №5 від 21.02.14р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №9 від 10.04.14р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.

Голова Зборів, Жданова Т.І., представила присутніх на Зборах без права голосу: Філіпас Г.Л. – головний бухгалтер ПАТ «КрРП»;
та запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт генерального директора про результати ФГД Товариства за 2013 рік.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2013рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Герасименка П.І. – голову Наглядової ради, про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Кобця П.П. – члена Ревізійної комісії ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту Ревізійної комісії та висновки щодо результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ФГД Товариства за 2013р.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Філіпас Г.Л. – головного бухгалтера ПАТ «КрРП»., про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013р.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт та баланс Товариства за 2013 рік.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що прибуток, отриманий Кременчуцьким річковим портом у 2013 році у сумі 167 тисяч грн. направлений на оновлення та ремонт основних засобів (перерахувала суми та відремонтовані ОЗ, а також планові ремонти), вкладений у розвиток підприємства.
Запропонували: затвердити розподіл прибутку за 2013 рік.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.

7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитися протягом 2014 року та в січні-квітні 2015 року.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала попередньо схвалити значні правочини у разі їх вчинення у 2014 році або в січні-квітні 2015 року.
Запропонували: схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2014 року та в січні-квітні 2015року.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2014 року та в січні-квітні 2015року.


На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.


Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.
ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук 09 грудня 2014 року

Дата складання протоколу: 09 грудня 2014 р.
Дата проведення зборів: 09 грудня 2014 р.
Вид зборів: позачергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт складений станом на “03” грудня 2014 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 113.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість голосуючих акцій: 190839.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 5.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190819, що становить 99,99% від кількості голосуючих акцій товариства.
Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
- голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
- секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №13 від 07.10.14р.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) досягнуто, Збори є правомочними.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №13 від 07.10.14р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів:
1. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
та повідомила, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” необхідно обрати членів лічильної комісії, і, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії обрати Гордієнка А.М. - юрисконсульта, Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера та затвердити регламент роботи загальних зборів.
Запропонували: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення позачергових загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради(протокол №13 від 07.10.14р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №14 від 20.11.14р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.
Голова Зборів, Жданова Т.І. запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.

2. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, Доповіла, що на даний час виникла необхідність в укладенні іпотечного договору з ПАТ «Полтава-банк» на передачу в іпотеку ПАТ «Полтава-банк» комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кременчук, вул.Флотська,2, в забезпечення зобов’язання ТОВ «Металокомплекс» по кредитному договору, який буде укладено у майбутньому з ПАТ «Полтава-банк», строком до 10 років (включно).
Запропонували: затвердити рішення щодо укладення іпотечного договору з ПАТ «Полтава-банк» на передачу в іпотеку ПАТ «Полтава-банк» комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кременчук, вул.Флотська,2, в забезпечення зобов’язання ТОВ «Металокомплекс» по кредитному договору, який буде укладено у майбутньому з ПАТ «Полтава-банк», строком до 10 років (включно).
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити рішення про укладення іпотечного договору з ПАТ «Полтава-банк» на передачу в іпотеку ПАТ «Полтава-банк» комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кременчук, вул.Флотська,2, в забезпечення зобов’язання ТОВ «Металокомплекс» по кредитному договору, який буде укладено у майбутньому з ПАТ «Полтава-банк», строком до 10 років (включно).

На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.

Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук 28 квітня 2015 року

Дата складання протоколу: 28 квітня 2015р.
Дата проведення зборів: 28 квітня 2015р.
Вид зборів: чергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт складений станом на “22” квітня 2015 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 113.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість голосуючих акцій: 190839.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 5.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190829, що становить 99,99% від кількості голосуючих акцій товариства.
Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
-голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
-секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №6 від 20.02.15р.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) досягнуто, Збори є правомочними.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №6 від 20.02.15р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів та повідомила, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014рік.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6.Розподіл прибутку за 2014 рік.
7.Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9.Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, генеральним директором та затвердження умов цих договорів.
10.Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися протягом 2015року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2016році.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії обрати Гордієнка А.М. - юрисконсульта, Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера та затвердити регламент роботи загальних зборів.
Запропонували: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №6 від 20.02.15р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №8 від 10.04.15р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.

Голова Зборів, Жданова Т.І., представила присутніх на Зборах без права голосу: Філіпас Г.Л. – головний бухгалтер ПАТ «КрРП»;
та запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.


2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт генерального директора про результати ФГД Товариства за 2014 рік.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2014рік.


3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Герасименка П.І. – голову Наглядової ради, про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Кобця П.П. – члена Ревізійної комісії ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту Ревізійної комісії та висновки щодо результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ФГД Товариства за 2014р.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Філіпас Г.Л. – головного бухгалтера ПАТ «КрРП»., про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт та баланс Товариства за 2014 рік.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

6.Розподіл прибутку за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що прибуток, отриманий Кременчуцьким річковим портом у 2014 році у сумі 416 тисяч грн. направлений на оновлення та ремонт основних засобів (перерахувала суми та відремонтовані ОЗ, а також планові ремонти), вкладений у розвиток підприємства.
Запропонували: затвердити розподіл прибутку за 2014 рік.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

7.Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що склад діючої Наглядової ради протягом декількох років не змінювався. Попередній склад Наглядової ради був таким: Герасименко Петро Іванович, Милашенко Віталій Михайлович та Шулик Анатолій Миколайович. Питань та нарікань щодо виконання обов’язків не виникало, але Милашенко Віталій Михайлович по причині зайнятості на основній роботі не зможе приділяти достатньої уваги питанням діяльності порту. Тому пропоную до складу Наглядової ради обрати: Герасименка Петра Івановича, Шулика Анатолія Миколайовича, Жданова Богдана Петровича.
Запропонували: відкликати попередній склад Наглядової ради: Герасименка П.І., Милашенка В.М. та Шулика А.М.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: відкликати попередній склад Наглядової ради: Герасименка П.І., Милашенка В.М. та Шулика А.М.

Запропонували: обрати до Наглядової ради наступних із запропонованих осіб:
Голосували: «ЗА» кандидата Герасименко П.І.: - 190829, що становить 33,333%;
Голосували: «ЗА» кандидата Жданов Б.П.: - 190829, що становить 33,333%;
Голосували: «ЗА» кандидата Шулик А.М.: - 190829, що становить 33,333%.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Наглядової ради: Герасименка П.І., Шулика А.М., Жданова Б.П.

8.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Герасименка Петра Івановича – Голова Наглядової ради ПАТ “КрРП”, про те, що питань та нарікань щодо виконання обов’язків членами Ревізійної комісії не виникало, і запропонував залишити Ревізійну комісію у тому ж складі: Кобець П.П., Кінаш Н.М., Олійник Т.А.
Запропонували: відкликати попередній склад Ревізійної комісії: Кобця П.П., КінашН.М., Олійник Т.А.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: відкликати попередній склад Ревізійної комісії: Кобця П.П., КінашН.М., Олійник Т.А.

Запропонували: обрати до Ревізійної комісії наступних із запропонованих осіб:
Голосували: «ЗА» кандидата Кобця П.П.: - 190829, що становить 33,333%;
Голосували: «ЗА» кандидата Кінаш Н.М.: - 190829, що становить 33,333%;
Голосували: «ЗА» кандидата Олійник Т.А.: - 190829, що становить 33,333%.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Ревізійної комісії обрати: Кобця П.П., КінашН.М., Олійник Т.А.

9.Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, генеральним директором та затвердження умов цих договорів.

СЛУХАЛИ: Жданова Тетяну Іванівну. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» були підготовлені проекти договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, з якими можна було ознайомитися завчасно. На засіданні Наглядової ради (протокол №6 від 20лютого 2015р), враховуючи вимоги законодавства, попередньо були схвалені особи, які уповноваженні підписувати ці договори, а саме: договір з членами Наглядової ради – Генеральний директор; договір з членами Ревізійної комісії – Генеральний директор; договір з Генеральним директором – Голова Наглядової ради.
Запропонували: затвердити на підписання договорів з членами Наглядової ради – Генерального директора, з членами Ревізійної комісії – Генерального директора, з Генеральним директором – Голову Наглядової ради. Затвердити умови цих договорів.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити на підписання договорів з членами Наглядової ради – Генерального директора, з членами Ревізійної комісії – Генерального директора, з Генеральним директором – Голову Наглядової ради. Затвердити умови цих договорів.

10.Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитися протягом 2015 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2016 році.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала попередньо схвалити значні правочини у разі їх вчинення у 2015 році або до дати проведення чергових загальних зборів у 2016 році.
Запропонували: схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2015 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2016році.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2015 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2016році.


На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.


Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.


 
ПРОТОКОЛ № 1
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук                                                             27 квітня 2017 року

Дата складання протоколу: 27 квітня 2017р.
Дата проведення зборів: 27 квітня 2017р.
Місце проведення зборів: м.Кременчук, вул. Флотська, 2 (приміщення їдальні 1 зал).
Вид зборів: чергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Час початку зборів: 10 год. 00хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт”, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на “21” квітня 2017 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 112.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість голосуючих акцій загальна: 191023.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 5.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190859, що становить 99,91% від кількості голосуючих акцій товариства.

Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
- голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
- секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №5 від 06.03.17р.
Згідно ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) досягнуто, Збори є правомочними.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №5 від 06.03.17р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів та повідомила, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та затвердження умов цих договорів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос длч вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.
Рішення з питань 1-7, 9,11 порядку денного прийається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питань 8,10 порядку денного прийається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії обрати Маркову О.О. - бухгалтера, Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера та затвердити регламент роботи загальних зборів.
Проект рішення 1: обрати до складу Лічильної комісії Маркову О.О., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ___-_____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ___-_____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: __-__, що становить ___%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-_____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
Обрати до складу Лічильної комісії: Маркову О.О., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №6 від 06.03.17р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданнях Наглядової ради (протоколи №7 від 11.04.17р, №8 від 21.04.17р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.

Голова Зборів, Жданова Т.І., представила присутніх на Зборах без права голосу: Дудник Л.С. – заступник головного бухгалтера ПАТ «КрРП»;
та запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.


2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
(Звіт додається)
Проект рішення 1: затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік..
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: __-_, що становить ___%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-_____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2016рік.


3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Герасименка П.І. – голову Наглядової ради, про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
(Звіт додається)
Проект рішення 1: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ___-_____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ___-_____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-_____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.


4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Кобця П.П. – Голову Ревізійної комісії ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту Ревізійної комісії та висновки щодо результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
(Звіт додається)
Проект рішення 1: затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ФГД Товариства за 2016р.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ___-_____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ___-_____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-_____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.


5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера ПАТ «КрРП»., про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.
(Звіт додається)
Прект рішення 1: затвердити звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ___-_____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ___-_____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-_____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.


6. Розподіл прибутку за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що прибуток, отриманий Кременчуцьким річковим портом у 2016 році у сумі 827 тисяч грн. направлений на оновлення та ремонт основних засобів (перерахувала суми та відремонтовані ОЗ, а також планові ремонти), вкладений у розвиток підприємства.
Проект рішення 1: Прибуток, отриманий у 2016 році, направити на ремонт основних засобів та розвиток підприємства.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ____-____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Прибуток, отриманий у 2016 році, направити на ремонт основних засобів та розвиток підприємства.


7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про необхідність щорічно обирати членів Наглядової ради і запропонувала проголосувати за припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.
Проект рішення 1: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ___-_____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ___-_____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.


8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що склад діючої Наглядової ради протягом декількох років не змінювався. Питань та нарікань щодо виконання обов’язків не виникало, тому з урахуванням цього пропоную проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Герасименко П.І.: 190859, що становить 33,333%.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Жданов Б.П.: 190859, що становить 33,333%.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Шулик А.М.: 190859, що становить 33,333%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: До складу Наглядової ради обрані: Герасименко П.І., Жданов Б.П., Шулик А.М.

9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Герасименка Петра Івановича – члена Наглядової ради ПАТ “КрРП”, про необхідність обирання членів Ревізійної комісії і запропонував проголосувати за припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії.
Проект рішення 1: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ____-____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Герасименка Петра Івановича – члена Наглядової ради ПАТ “КрРП”, про те, що питань та нарікань щодо виконання обов’язків членами Ревізійної комісії не виникало, тому з урахуванням цього пропоную проголосувати за обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Кобець П.П.: 190859, що становить 33,333%.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Кінаш Н.М.: 190859, що становить 33,333%.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Олійник Т.А.: 190859, що становить 33,333%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: До складу Ревізійної комісії обрані: Кобець П.П., КінашН.М., Олійник Т.А.


11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та затвердження умов цих договорів.

СЛУХАЛИ: Жданову Тетяну Іванівну. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» були підготовлені проекти договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, з якими можна було ознайомитися завчасно. На засіданні Наглядової ради (протокол №5 від 06березня 2017р), враховуючи вимоги законодавства, попередньо були схвалені особи, які уповноваженні підписувати ці договори, а саме: договір з членами Наглядової ради – Генеральний директор; договір з членами Ревізійної комісії – Генеральний директор. Запропонувала затвердити умови цих договорів.
Проект рішення 1: Затвердити на підписання договорів з членами Наглядової ради — Генерального директора; з членами Ревізійної комісії — Генерального директора. Затвердити умови цих договорів.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ____-____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити на підписання договорів з членами Наглядової ради — Генерального директора; з членами Ревізійної комісії — Генерального директора. Затвердити умови цих договорів.


На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.


Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.
 
 


Офіційний сайт ПАТ «Кременчуцький річковий порт», 2018
Використання матеріалів сайту без погодження з власником - заборонене

Розробка та підтримка - Poltava.Info - новости Полтавы