Акціонерам - Протоколи загальних зборів

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук 27 квітня 2016 року

Дата складання протоколу: 27 квітня 2016р.
Дата проведення зборів: 27 квітня 2016р.
Вид зборів: чергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт складений станом на “21” квітня 2016 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 113.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість голосуючих акцій: 190869.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 4.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190819, що становить 99,97% від кількості голосуючих акцій товариства.
Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
- голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
- секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №3 від 26.02.16р.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) досягнуто, Збори є правомочними.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №3 від 26.02.16р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів та повідомила, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік.
7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися протягом 2016року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2017році.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії обрати Гордієнка А.М. - юрисконсульта, Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера та затвердити регламент роботи загальних зборів.
Запропонували: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №3 від 26.02.16р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №5 від 11.04.16р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.

Голова Зборів, Жданова Т.І., представила присутніх на Зборах без права голосу: Дудник Л.С. – заступник головного бухгалтера ПАТ «КрРП»;
та запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.


2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт генерального директора про результати ФГД Товариства за 2015 рік.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2015рік.


3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Герасименка П.І. – голову Наглядової ради, про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.


4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Кобця П.П. – Голову Ревізійної комісії ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту Ревізійної комісії та висновки щодо результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ФГД Товариства за 2015р.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.


5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера ПАТ «КрРП»., про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015р.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт та баланс Товариства за 2015 рік.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.


6. Розподіл прибутку за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що прибуток, отриманий Кременчуцьким річковим портом у 2015 році у сумі 315 тисяч грн. направлений на оновлення та ремонт основних засобів (перерахувала суми та відремонтовані ОЗ, а також планові ремонти), вкладений у розвиток підприємства.
Запропонували: затвердити розподіл прибутку за 2015 рік.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.


7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитися протягом 2016 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2017 році.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала попередньо схвалити значні правочини у разі їх вчинення у 2016 році або до дати проведення чергових загальних зборів у 2017 році.
Запропонували: схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2016 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2017році.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2016 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2017році.


На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.


Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук 25 квітня 2014 року

Дата складання протоколу: 25 квітня 2014 р.
Дата проведення зборів: 25 квітня 2014 р.
Вид зборів: чергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт складений станом на “18” квітня 2014 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 113.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 6.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190839, що становить 97,76% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №5 від 21.02.14р.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) досягнуто, Збори є правомочними.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №5 від 21.02.14р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів та повідомила, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку за 2013 рік.
7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися протягом 2014року та в січні-квітні 2015року.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії обрати Гордієнка А.М. - юрисконсульта, Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Радишевську Ю.В. – заст.головного бухгалтера та затвердити регламент роботи загальних зборів.
Запропонували: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Радишевську Ю.В., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Радишевську Ю.В., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №5 від 21.02.14р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №9 від 10.04.14р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.

Голова Зборів, Жданова Т.І., представила присутніх на Зборах без права голосу: Філіпас Г.Л. – головний бухгалтер ПАТ «КрРП»;
та запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт генерального директора про результати ФГД Товариства за 2013 рік.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2013рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Герасименка П.І. – голову Наглядової ради, про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Кобця П.П. – члена Ревізійної комісії ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту Ревізійної комісії та висновки щодо результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ФГД Товариства за 2013р.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Філіпас Г.Л. – головного бухгалтера ПАТ «КрРП»., про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013р.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт та баланс Товариства за 2013 рік.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що прибуток, отриманий Кременчуцьким річковим портом у 2013 році у сумі 167 тисяч грн. направлений на оновлення та ремонт основних засобів (перерахувала суми та відремонтовані ОЗ, а також планові ремонти), вкладений у розвиток підприємства.
Запропонували: затвердити розподіл прибутку за 2013 рік.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.

7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитися протягом 2014 року та в січні-квітні 2015 року.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала попередньо схвалити значні правочини у разі їх вчинення у 2014 році або в січні-квітні 2015 року.
Запропонували: схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2014 року та в січні-квітні 2015року.
Голосували: «ЗА» - 190839, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2014 року та в січні-квітні 2015року.


На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.


Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.
ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук 09 грудня 2014 року

Дата складання протоколу: 09 грудня 2014 р.
Дата проведення зборів: 09 грудня 2014 р.
Вид зборів: позачергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт складений станом на “03” грудня 2014 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 113.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість голосуючих акцій: 190839.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 5.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190819, що становить 99,99% від кількості голосуючих акцій товариства.
Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
- голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
- секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №13 від 07.10.14р.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) досягнуто, Збори є правомочними.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №13 від 07.10.14р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів:
1. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
та повідомила, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” необхідно обрати членів лічильної комісії, і, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії обрати Гордієнка А.М. - юрисконсульта, Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера та затвердити регламент роботи загальних зборів.
Запропонували: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення позачергових загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради(протокол №13 від 07.10.14р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №14 від 20.11.14р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.
Голова Зборів, Жданова Т.І. запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.

2. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, Доповіла, що на даний час виникла необхідність в укладенні іпотечного договору з ПАТ «Полтава-банк» на передачу в іпотеку ПАТ «Полтава-банк» комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кременчук, вул.Флотська,2, в забезпечення зобов’язання ТОВ «Металокомплекс» по кредитному договору, який буде укладено у майбутньому з ПАТ «Полтава-банк», строком до 10 років (включно).
Запропонували: затвердити рішення щодо укладення іпотечного договору з ПАТ «Полтава-банк» на передачу в іпотеку ПАТ «Полтава-банк» комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кременчук, вул.Флотська,2, в забезпечення зобов’язання ТОВ «Металокомплекс» по кредитному договору, який буде укладено у майбутньому з ПАТ «Полтава-банк», строком до 10 років (включно).
Голосували: «ЗА» - 190819, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити рішення про укладення іпотечного договору з ПАТ «Полтава-банк» на передачу в іпотеку ПАТ «Полтава-банк» комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кременчук, вул.Флотська,2, в забезпечення зобов’язання ТОВ «Металокомплекс» по кредитному договору, який буде укладено у майбутньому з ПАТ «Полтава-банк», строком до 10 років (включно).

На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.

Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук 28 квітня 2015 року

Дата складання протоколу: 28 квітня 2015р.
Дата проведення зборів: 28 квітня 2015р.
Вид зборів: чергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт складений станом на “22” квітня 2015 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 113.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість голосуючих акцій: 190839.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 5.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190829, що становить 99,99% від кількості голосуючих акцій товариства.
Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
-голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
-секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №6 від 20.02.15р.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) досягнуто, Збори є правомочними.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №6 від 20.02.15р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів та повідомила, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014рік.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6.Розподіл прибутку за 2014 рік.
7.Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9.Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, генеральним директором та затвердження умов цих договорів.
10.Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися протягом 2015року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2016році.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії обрати Гордієнка А.М. - юрисконсульта, Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера та затвердити регламент роботи загальних зборів.
Запропонували: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Лічильної комісії Гордієнка А.М., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №6 від 20.02.15р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №8 від 10.04.15р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.

Голова Зборів, Жданова Т.І., представила присутніх на Зборах без права голосу: Філіпас Г.Л. – головний бухгалтер ПАТ «КрРП»;
та запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.


2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт генерального директора про результати ФГД Товариства за 2014 рік.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2014рік.


3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Герасименка П.І. – голову Наглядової ради, про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Кобця П.П. – члена Ревізійної комісії ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту Ревізійної комісії та висновки щодо результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ФГД Товариства за 2014р.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Філіпас Г.Л. – головного бухгалтера ПАТ «КрРП»., про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.
(Звіт додається)
Запропонували: затвердити звіт та баланс Товариства за 2014 рік.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

6.Розподіл прибутку за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що прибуток, отриманий Кременчуцьким річковим портом у 2014 році у сумі 416 тисяч грн. направлений на оновлення та ремонт основних засобів (перерахувала суми та відремонтовані ОЗ, а також планові ремонти), вкладений у розвиток підприємства.
Запропонували: затвердити розподіл прибутку за 2014 рік.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

7.Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що склад діючої Наглядової ради протягом декількох років не змінювався. Попередній склад Наглядової ради був таким: Герасименко Петро Іванович, Милашенко Віталій Михайлович та Шулик Анатолій Миколайович. Питань та нарікань щодо виконання обов’язків не виникало, але Милашенко Віталій Михайлович по причині зайнятості на основній роботі не зможе приділяти достатньої уваги питанням діяльності порту. Тому пропоную до складу Наглядової ради обрати: Герасименка Петра Івановича, Шулика Анатолія Миколайовича, Жданова Богдана Петровича.
Запропонували: відкликати попередній склад Наглядової ради: Герасименка П.І., Милашенка В.М. та Шулика А.М.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: відкликати попередній склад Наглядової ради: Герасименка П.І., Милашенка В.М. та Шулика А.М.

Запропонували: обрати до Наглядової ради наступних із запропонованих осіб:
Голосували: «ЗА» кандидата Герасименко П.І.: - 190829, що становить 33,333%;
Голосували: «ЗА» кандидата Жданов Б.П.: - 190829, що становить 33,333%;
Голосували: «ЗА» кандидата Шулик А.М.: - 190829, що становить 33,333%.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Наглядової ради: Герасименка П.І., Шулика А.М., Жданова Б.П.

8.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Герасименка Петра Івановича – Голова Наглядової ради ПАТ “КрРП”, про те, що питань та нарікань щодо виконання обов’язків членами Ревізійної комісії не виникало, і запропонував залишити Ревізійну комісію у тому ж складі: Кобець П.П., Кінаш Н.М., Олійник Т.А.
Запропонували: відкликати попередній склад Ревізійної комісії: Кобця П.П., КінашН.М., Олійник Т.А.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: відкликати попередній склад Ревізійної комісії: Кобця П.П., КінашН.М., Олійник Т.А.

Запропонували: обрати до Ревізійної комісії наступних із запропонованих осіб:
Голосували: «ЗА» кандидата Кобця П.П.: - 190829, що становить 33,333%;
Голосували: «ЗА» кандидата Кінаш Н.М.: - 190829, що становить 33,333%;
Голосували: «ЗА» кандидата Олійник Т.А.: - 190829, що становить 33,333%.
ПОСТАНОВИЛИ: обрати до складу Ревізійної комісії обрати: Кобця П.П., КінашН.М., Олійник Т.А.

9.Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, генеральним директором та затвердження умов цих договорів.

СЛУХАЛИ: Жданова Тетяну Іванівну. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» були підготовлені проекти договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, з якими можна було ознайомитися завчасно. На засіданні Наглядової ради (протокол №6 від 20лютого 2015р), враховуючи вимоги законодавства, попередньо були схвалені особи, які уповноваженні підписувати ці договори, а саме: договір з членами Наглядової ради – Генеральний директор; договір з членами Ревізійної комісії – Генеральний директор; договір з Генеральним директором – Голова Наглядової ради.
Запропонували: затвердити на підписання договорів з членами Наглядової ради – Генерального директора, з членами Ревізійної комісії – Генерального директора, з Генеральним директором – Голову Наглядової ради. Затвердити умови цих договорів.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити на підписання договорів з членами Наглядової ради – Генерального директора, з членами Ревізійної комісії – Генерального директора, з Генеральним директором – Голову Наглядової ради. Затвердити умови цих договорів.

10.Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитися протягом 2015 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2016 році.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала попередньо схвалити значні правочини у разі їх вчинення у 2015 році або до дати проведення чергових загальних зборів у 2016 році.
Запропонували: схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2015 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2016році.
Голосували: «ЗА» - 190829, що становить 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах.
ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2015 року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2016році.


На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.


Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.


 
ПРОТОКОЛ № 1
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук                                                             27 квітня 2017 року

Дата складання протоколу: 27 квітня 2017р.
Дата проведення зборів: 27 квітня 2017р.
Місце проведення зборів: м.Кременчук, вул. Флотська, 2 (приміщення їдальні 1 зал).
Вид зборів: чергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Час початку зборів: 10 год. 00хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт”, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на “21” квітня 2017 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 112.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість голосуючих акцій загальна: 191023.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 5.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190859, що становить 99,91% від кількості голосуючих акцій товариства.

Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
- голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
- секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №5 від 06.03.17р.
Згідно ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) досягнуто, Збори є правомочними.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №5 від 06.03.17р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів та повідомила, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та затвердження умов цих договорів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос длч вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.
Рішення з питань 1-7, 9,11 порядку денного прийається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питань 8,10 порядку денного прийається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії обрати Маркову О.О. - бухгалтера, Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера та затвердити регламент роботи загальних зборів.
Проект рішення 1: обрати до складу Лічильної комісії Маркову О.О., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ___-_____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ___-_____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: __-__, що становить ___%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-_____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
Обрати до складу Лічильної комісії: Маркову О.О., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №6 від 06.03.17р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданнях Наглядової ради (протоколи №7 від 11.04.17р, №8 від 21.04.17р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.

Голова Зборів, Жданова Т.І., представила присутніх на Зборах без права голосу: Дудник Л.С. – заступник головного бухгалтера ПАТ «КрРП»;
та запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.


2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
(Звіт додається)
Проект рішення 1: затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік..
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: __-_, що становить ___%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-_____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2016рік.


3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Герасименка П.І. – голову Наглядової ради, про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
(Звіт додається)
Проект рішення 1: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ___-_____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ___-_____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-_____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.


4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Кобця П.П. – Голову Ревізійної комісії ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту Ревізійної комісії та висновки щодо результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
(Звіт додається)
Проект рішення 1: затвердити звіт Ревізійної комісії про результати ФГД Товариства за 2016р.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ___-_____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ___-_____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-_____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.


5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера ПАТ «КрРП»., про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.
(Звіт додається)
Прект рішення 1: затвердити звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ___-_____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ___-_____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-_____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.


6. Розподіл прибутку за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що прибуток, отриманий Кременчуцьким річковим портом у 2016 році у сумі 827 тисяч грн. направлений на оновлення та ремонт основних засобів (перерахувала суми та відремонтовані ОЗ, а також планові ремонти), вкладений у розвиток підприємства.
Проект рішення 1: Прибуток, отриманий у 2016 році, направити на ремонт основних засобів та розвиток підприємства.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ____-____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Прибуток, отриманий у 2016 році, направити на ремонт основних засобів та розвиток підприємства.


7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про необхідність щорічно обирати членів Наглядової ради і запропонувала проголосувати за припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.
Проект рішення 1: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ___-_____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ___-_____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ___-____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.


8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що склад діючої Наглядової ради протягом декількох років не змінювався. Питань та нарікань щодо виконання обов’язків не виникало, тому з урахуванням цього пропоную проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Герасименко П.І.: 190859, що становить 33,333%.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Жданов Б.П.: 190859, що становить 33,333%.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Шулик А.М.: 190859, що становить 33,333%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: До складу Наглядової ради обрані: Герасименко П.І., Жданов Б.П., Шулик А.М.

9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Герасименка Петра Івановича – члена Наглядової ради ПАТ “КрРП”, про необхідність обирання членів Ревізійної комісії і запропонував проголосувати за припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії.
Проект рішення 1: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ____-____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Герасименка Петра Івановича – члена Наглядової ради ПАТ “КрРП”, про те, що питань та нарікань щодо виконання обов’язків членами Ревізійної комісії не виникало, тому з урахуванням цього пропоную проголосувати за обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Кобець П.П.: 190859, що становить 33,333%.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Кінаш Н.М.: 190859, що становить 33,333%.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Олійник Т.А.: 190859, що становить 33,333%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: До складу Ревізійної комісії обрані: Кобець П.П., КінашН.М., Олійник Т.А.


11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та затвердження умов цих договорів.

СЛУХАЛИ: Жданову Тетяну Іванівну. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» були підготовлені проекти договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, з якими можна було ознайомитися завчасно. На засіданні Наглядової ради (протокол №5 від 06березня 2017р), враховуючи вимоги законодавства, попередньо були схвалені особи, які уповноваженні підписувати ці договори, а саме: договір з членами Наглядової ради – Генеральний директор; договір з членами Ревізійної комісії – Генеральний директор. Запропонувала затвердити умови цих договорів.
Проект рішення 1: Затвердити на підписання договорів з членами Наглядової ради — Генерального директора; з членами Ревізійної комісії — Генерального директора. Затвердити умови цих договорів.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: ____-____голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними: ____-____голосів.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100%.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _-_, що становить ____%.
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: ____-____, що становить _____%.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити на підписання договорів з членами Наглядової ради — Генерального директора; з членами Ревізійної комісії — Генерального директора. Затвердити умови цих договорів.


На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.


Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.
 

 
ПРОТОКОЛ № 1
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцький річковий порт”

м. Кременчук 26 квітня 2018 року

Дата складання протоколу: 26 квітня 2018р.
Дата проведення зборів: 26 квітня 2018р.
Місце проведення зборів: м.Кременчук, вул. Флотська, 2 (приміщення їдальні 1 зал).
Вид зборів: річні.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 45хв.
Час початку зборів: 10 год. 00хв.
Зведений обліковий реєстр акціонерів ПАТ “Кременчуцький річковий порт”, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на “20” квітня 2018 року.
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 112.
Кількість випущених акцій: 195216.
Кількість голосуючих акцій загальна: 191098.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 5.
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 190859, що становить 99,87% від кількості голосуючих акцій товариства.

Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:
- голови комісії - Сорокіної О.В. – економіста ПАТ «КрРП»;
- секретаря комісії -Пасько О.В. – бухгалтера ПАТ «КрРП».
Склад реєстраційної комісії був затверджений на зборах Наглядової ради Протоколом №3 від 27.02.18р.
Згідно ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.
Відповідно до Статуту ПАТ “Кременчуцький річковий порт” та ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів (надалі - Збори) мають кворум з усіх питань порядку денного.
Збори оголошено відкритими.
Протокол реєстраційної комісії додається.

На засіданні Наглядової ради (Протокол №3 від 27.02.18р.) Головою Зборів була затверджена кандидатура Жданової Т.І. – генеральний директор ПАТ «КрРП», Секретарем Зборів – Глушко О.І. – начальник ПЕВ ПАТ «КрРП».

Голова Зборів, Жданова Т.І., оголосила порядок денний Зборів та повідомила, що підрахунок голосів по питанню обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія згідно Положення про Загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку за 2017 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Включення до основних наступного виду діяльності - “68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна”

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.
Рішення з питань 1-12, 14-16 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання №13 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.


1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, запропонувала до складу Лічильної комісії на строк до завершення загальних зборів обрати головою лічильної комісії Маркову О.О. - бухгалтера, та членів лічильної комісії: Ківу Т.С. – начальника відділу кадрів, Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера.
Проект рішення: обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Маркової О.О., членів лічильної комісії Ківи Т.С., Дудник Л.С.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Маркової О.О., членів лічильної комісії Ківи Т.С., Дудник Л.С.

Голова Зборів, Жданова Т.І., доповіла, що акціонери ПАТ «Кременчуцький річковий порт» були проінформовані про проведення загальних зборів згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», тобто повідомлення було розміщене у стрічці новин на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті річкового порту, опубліковане в офіційному друкованому виданні Комісії та надіслане поштою кожному акціонеру.
Дата, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний, формулювання рішень щодо пунктів порядку денного та інші організаційні питання були затверджені на засіданні Наглядової ради (протокол №3 від 27.02.18р).
Текст і форма бюлетенів для голосування з питань порядку денного були затверджені на засіданнях Наглядової ради (протоколи №7 від 10.04.18р, №8 від 20.04.18р).
Пропозицій щодо змін або доповнень до порядку денного не надходило.

Голова Зборів, Жданова Т.І., представила присутніх на Зборах без права голосу: Дудник Л.С. – заступник головного бухгалтера ПАТ «КрРП»;
та запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного.


2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, доповіла, що на засіданні Наглядової ради було прийняте рішення засвідчувати бюлетені під час їх видачі підписом члена реєстраційної комісії. Запропонувала схвалити дане рішення.
Проект рішення: схвалити рішення Наглядової ради від 27.02.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Схвалити рішення Наглядової ради від 27.02.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.


3. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
(Звіт додається)
Проект рішення: затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КрРП» за 2017рік.


4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Шулика А.М. – голову Наглядової ради, про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
(Звіт додається)
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.


5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

СЛУХАЛИ: Кобця П.П. – Голову Ревізійної комісії ПАТ “КрРП”, про затвердження звіту Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
(Звіт додається)
Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017року.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.


6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Дудник Л.С. – заст.головного бухгалтера ПАТ «КрРП»., про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
(Звіт додається)
Прект рішення: затвердити звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.


7. Розподіл прибутку за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що прибуток, отриманий Кременчуцьким річковим портом у 2017 році у сумі 2560 тисяч грн. доцільно буде направити на оновлення та ремонт основних засобів (перерахувала суми та ОЗ, які потребують ремонтів), та у розвиток підприємства.
Проект рішення: Прибуток, отриманий у 2017 році, у розмірі 2560 тис.грн залишити нерозподіленим.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Прибуток, отриманий у 2017 році, у розмірі 2560 тис.грн залишити нерозподіленим.


8. Зміна типу Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що у зв’язку зі змінами в законодавстві суттєво посилилися вимоги до публічних акціонерних товариств. Запропонувала з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватний.
Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного на приватний.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: змінити тип Товариства з публічного на приватний.


9. Зміна найменування Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, що з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, у зв’язку зі зміною типу Товариства необхідно змінити найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький річковий порт”, скорочене найменування ПрАТ “КрРП”.
Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”, скорочене найменування – з ПАТ “КРРП” на ПРАТ “КРРП”.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”, скорочене найменування – з ПАТ “КРРП” на ПРАТ “КРРП”.


10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про необхідність приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства.
Проект рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку зі зміною типу Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Жданову Т.І. та секретаря загальних зборів Глушко О.І. підписати Статут в новій редакції, а також підписати протокол загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства Жданову Т.І. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку зі зміною типу Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Жданову Т.І. та секретаря загальних зборів Глушко О.І. підписати Статут в новій редакції, а також підписати протокол загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства Жданову Т.І. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.


11. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про необхідність приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.
Проект рішення: внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», у зв’язку зі зміною типу Товариства та приведенням внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», у зв’язку зі зміною типу Товариства та приведенням внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції


12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про необхідність переобрання складу Наглядової ради і запропонувала проголосувати за припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.
Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Шулика А.М., Герасименка П.І., Жданова Б.П.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Шулика А.М., Герасименка П.І., Жданова Б.П..


13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що склад діючої Наглядової ради протягом декількох років не змінювався. Питань та нарікань щодо виконання обов’язків не виникало, тому з урахуванням цього запропонувала проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів для кумулятивного голосування, що становить 0% від кількості голосів акціонерів для кумулятивного голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів для кумулятивного голосування, що становить 0% від кількості голосів акціонерів для кумулятивного голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Герасименко П.І.: 190859, що становить 33,333% від кількості голосів акціонерів для кумулятивного голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Жданов Б.П.: 190859, що становить 33,333% від кількості голосів акціонерів для кумулятивного голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” кандидата Шулик А.М.: 190859, що становить 33,333% від кількості голосів акціонерів для кумулятивного голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: До складу Наглядової ради обрані: Герасименко П.І., Жданов Б.П., Шулик А.М.


14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Жданову Т.І. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що питань та нарікань щодо виконання обов’язків членами Ревізійної комісії не виникало, але наявність Ревізійної комісії не обов’язкова і, що при необхідності, Наглядовою радою або на вимогу акціонерів може обиратися незалежний аудитор. Запропонувала проголосувати за припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії.
Проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Кобця П.П., Кінаш Н.М., Олійник Т.А.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Кобця П.П., Кінаш Н.М., Олійник Т.А..


15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Жданову Тетяну Іванівну. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що були підготовлені проекти договорів з членами Наглядової ради, з якими можна було ознайомитися завчасно. Запропонувала встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі і затвердити умови цих договорів. Запропонувала уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради – Генерального директора.
Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Жданову Т.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Жданову Т.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.


16. Включення до основних наступного виду діяльності – «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

СЛУХАЛИ: Жданову Тетяну Іванівну. – генерального директора ПАТ “КрРП”, про те, що одним із видів діяльності Товариства є надання в оренду майна. Тому для упорядкування розрахунків і звітів запропонувала включити його до основних.
Проект рішення: Включити до основних вид діяльності «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Підсумки голосування:
Не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 190859, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
Кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Включити до основних вид діяльності «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.


На цьому порядок денний роботи Зборів акціонерів вичерпаний.
Голова Зборів подякувала всім за участь і за плідну роботу у проведенні Зборів Товариства та оголосила Збори закритими.


Голова Загальних зборів Жданова Т.І.

Секретар зборів Глушко О.І.


Завантажити протоколи про підсумки голосування
 


Офіційний сайт ПрАТ «Кременчуцький річковий порт», 2019
Використання матеріалів сайту без погодження з власником - заборонене

Розробка та підтримка - Poltava.Info - новости Полтавы