Акціонерам - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”
(далі — Товариство, місцезнаходження: 39630, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Флотська, 2)
 
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) відбудуться 26 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: 39630, Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Флотська, 2 (у приміщенні їдальні у 1-ому залі)
 
Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 за місцем проведення загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
 
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Маркової О.О., членів лічильної комісії Ківи Т.С., Дудник Л.С.
2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради від 27.02.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку за 2017 рік.
Проект рішення: Прибуток, отриманий у 2017 році, у розмірі 2560 тис. грн залишити нерозподіленим.
8. Зміна типу Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.
9. Зміна найменування Товариства.
Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”, скорочене найменування - з ПАТ ”КРРП” на «ПРАТ ”КРРП”.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку зі зміною типу Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Жданову Т.І. та секретаря загальних зборів Глушко О.І. підписати Статут в новій редакції, а також підписати протокол загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства Жданову Т.І. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», у зв’язку зі зміною типу Товариства та приведенням внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Шулика А.М., Герасименка П.І., Жданова Б.П.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Кобця П.П., Кінаш Н.М., Олійник Т.А.
15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Жданову Т.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Включення до основних наступного виду діяльності - “68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна”.
Проект рішення: Включити до основних вид діяльності “68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна”.
 
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України:  www.krrp.net
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;
представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 39630, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Флотська, 2, кабінет планово-економічного відділу, у робочі дні, робочі години (з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 12.40)), а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Жданова Т.І. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися у планово-економічний відділ за наведеним нижче номером телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 12.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 195216 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 191098 штук.
Довідки за тел.: (0536) 78-09-08, 79-36-24.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
 
Найменування показника
Період
Звітний 2017р.
Попередній 2016р.
Усього активів
39569
36714
Основні засоби (за залишковою вартістю)
29749
31654
Запаси
3868
2295
Сумарна дебіторська заборгованість
5676
2387
Гроші та їх еквіваленти
83
25
Нерозподілений прибуток
22349
19227
Власний капітал
22419
19297
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
68
68
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
5248
6777
Поточні зобов’язання і забезпечення
11902
10640
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
2560
827
Середньорічна кількість акцій (шт.)
195216
195216
Чистий  прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
13
4
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: “Відомості НКЦПФР” №54 від 20.03.2018 р.
Повідомлення розміщене на офіційному сайті 23.03.2018р.
 

ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів
відбудуться 27 квітня 2016 року о 10.00
за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська, 2 (у приміщенні їдальні в 1-ому залі)
 
Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідне доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21квітня 2016р.
 
Порядок денний:
 
1.      Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.      Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3.      Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4.      Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
5.      Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6.      Розподіл прибутку за 2015 рік.
7.         Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися протягом 2016року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2017 році.
 
З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитися за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська,2 в робочі дні і години з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 12.40).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Жданова Т.І.
Довідки за тел.: (05366) 3-40-34, 3-30-22.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
 
Найменування показника
Період
Звітний 2015р.
Попередній 2014р.
Усього активів
38706
40150
Основні засоби
34816
34727
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
2538
3631
Сумарна дебіторська заборгованість
753
1169
Грошові кошти та їх еквіваленти
31
101
Нерозподілений прибуток
18400
18085
Власний капітал
18470
18155
Статутний капітал
68
68
Довгострокові зобов’язання
7491
7328
Поточні зобов’язання
12745
14667
Чистий прибуток (збиток)
315
416
Середньорічна кількість акцій (шт.)
195216
195216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
155
165
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень Цінні папери України №49 від 18.03.2016 р.
Повідомлення розміщене на сайті 23.03.16р.

 


ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів

відбудуться 28 квітня 2015 року о 10.00
за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська, 2 (у приміщенні їдальні в 1-ому залі)

Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідне доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22квітня2015р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку за 2014 рік.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, генеральним директором та затвердження умов цих договорів.
10. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися протягом 2015року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2016 році.

З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитися за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська,2 в робочі дні і години з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 12.40).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Жданова Т.І.
Довідки за тел.: (05366) 3-40-34, 3-30-22.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
 
Найменування показника
Період
Звітний 2014р.
Попередній 2013р.
Усього активів
40150
41155
Основні засоби
34727
32271
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
3631
6941
Сумарна дебіторська заборгованість
1308
1399
Грошові кошти та їх еквіваленти
101
25
Нерозподілений прибуток
18085
17669
Власний капітал
18155
17739
Статутний капітал
68
68
Довгострокові зобов’язання
7328
6191
Поточні зобов’язання
14667
17225
Чистий прибуток (збиток)
416
167
Середньорічна кількість акцій (шт.)
195216
195216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
165
166
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень Цінні папери України №50 від 20.03.2015 р.

Повідомлення розміщене на сайті 26.03.2015р.
ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів

відбудуться 09 грудня 2014 року о 10.00
за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська, 2 (у приміщенні їдальні в 1-ому залі) 

 
Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідне доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 грудня 2014р.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.


З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитися за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська,2 в робочі дні і години з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 12.40).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Жданова Т.І.
Довідки за тел.: (05366) 3-40-34, 3-71-31.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень Цінні папери України №206 від 31.10.2014 р.


 
ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів
відбудуться 27 квітня 2017 року о 10.00
за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська, 2 (у приміщенні їдальні в 1-ому залі)

Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідне доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21квітня 2017р.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
Проект рішення 1: Обрати до складу Лічильної комісії: Маркову О.О., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення 1: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення 1: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення 1: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення 1: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
Проект рішення 1: Прибуток, отриманий у 2016 році, направити на ремонт основних засобів та розвиток підприємства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення 1: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення 1: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: .
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та затвердження умов цих договорів.
Проект рішення 1: Затвердити на підписання договорів з членами Наглядової ради –– Генерального директора; з членами Ревізійної комісії –– Генерального директора. Затвердити умови договорів.

Адреса власного веб сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.krrp.net

З матеріалами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитися за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська,2 в робочі дні і години з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 12.40).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Жданова Т.І.
Довідки за тел.: (05366) 3-40-34, 3-30-22.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
 
Найменування показника
Період
Звітний 2016р.
Попередній 2015р.
Усього активів
36714
38706
Основні засоби
31654
34816
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
2295
2538
Сумарна дебіторська заборгованість
2387
753
Грошові кошти та їх еквіваленти
25
31
Нерозподілений прибуток
19227
18400
Власний капітал
19297
18470
Статутний капітал
68
68
Довгострокові зобов’язання
6777
7491
Поточні зобов’язання
10640
12745
Чистий прибуток (збиток)
827
315
Середньорічна кількість акцій (шт.)
195216
195216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
142
155
 
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: “Відомості НКЦПФР” №52 від 17.03.2017 р.
Повідомлення розміщене на офіційному сайті 23.03.17р.
 


Офіційний сайт ПрАТ «Кременчуцький річковий порт», 2019
Використання матеріалів сайту без погодження з власником - заборонене

Розробка та підтримка - Poltava.Info - новости Полтавы