Новини та оголошення

ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів
відбудуться 27 квітня 2016 року о 10.00
за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська, 2 (у приміщенні їдальні в 1-ому залі)
 
Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідне доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21квітня 2016р.
 
Порядок денний:
 
1.      Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.      Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3.      Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4.      Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
5.      Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6.      Розподіл прибутку за 2015 рік.
7.         Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися протягом 2016року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2017 році.
 
З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитися за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська,2 в робочі дні і години з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 12.40).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Жданова Т.І.
Довідки за тел.: (05366) 3-40-34, 3-30-22.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
 
Найменування показника
Період
Звітний 2015р.
Попередній 2014р.
Усього активів
38706
40150
Основні засоби
34816
34727
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
2538
3631
Сумарна дебіторська заборгованість
753
1169
Грошові кошти та їх еквіваленти
31
101
Нерозподілений прибуток
18400
18085
Власний капітал
18470
18155
Статутний капітал
68
68
Довгострокові зобов’язання
7491
7328
Поточні зобов’язання
12745
14667
Чистий прибуток (збиток)
315
416
Середньорічна кількість акцій (шт.)
195216
195216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
155
165
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень Цінні папери України №49 від 18.03.2016 р.
Повідомлення розміщене на сайті 23.03.16р.

 


ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів

відбудуться 28 квітня 2015 року о 10.00
за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська, 2 (у приміщенні їдальні в 1-ому залі)

Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідне доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22квітня2015р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку за 2014 рік.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, генеральним директором та затвердження умов цих договорів.
10. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятися протягом 2015року та до дати проведення чергових загальних зборів у 2016 році.

З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитися за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська,2 в робочі дні і години з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 12.40).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Жданова Т.І.
Довідки за тел.: (05366) 3-40-34, 3-30-22.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
 
Найменування показника
Період
Звітний 2014р.
Попередній 2013р.
Усього активів
40150
41155
Основні засоби
34727
32271
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
3631
6941
Сумарна дебіторська заборгованість
1308
1399
Грошові кошти та їх еквіваленти
101
25
Нерозподілений прибуток
18085
17669
Власний капітал
18155
17739
Статутний капітал
68
68
Довгострокові зобов’язання
7328
6191
Поточні зобов’язання
14667
17225
Чистий прибуток (збиток)
416
167
Середньорічна кількість акцій (шт.)
195216
195216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
165
166
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень Цінні папери України №50 від 20.03.2015 р.

Повідомлення розміщене на сайті 26.03.2015р.
ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів

відбудуться 09 грудня 2014 року о 10.00
за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська, 2 (у приміщенні їдальні в 1-ому залі)

 
Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідне доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 грудня 2014р.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.


З матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитися за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська,2 в робочі дні і години з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 12.40).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Жданова Т.І.
Довідки за тел.: (05366) 3-40-34, 3-71-31.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень Цінні папери України №206 від 31.10.2014 р.


 
ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів
відбудуться 27 квітня 2017 року о 10.00
за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська, 2 (у приміщенні їдальні в 1-ому залі)

Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.45. Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та відповідне доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21квітня 2017р.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
Проект рішення 1: Обрати до складу Лічильної комісії: Маркову О.О., Ківу Т.С., Дудник Л.С., затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення 1: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення 1: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення 1: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення 1: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
Проект рішення 1: Прибуток, отриманий у 2016 році, направити на ремонт основних засобів та розвиток підприємства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення 1: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення 1: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: .
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та затвердження умов цих договорів.
Проект рішення 1: Затвердити на підписання договорів з членами Наглядової ради –– Генерального директора; з членами Ревізійної комісії –– Генерального директора. Затвердити умови договорів.

Адреса власного веб сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.krrp.net

З матеріалами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитися за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська,2 в робочі дні і години з 8.00 до 16.40 (обідня перерва з 12.00 до 12.40).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Жданова Т.І.
Довідки за тел.: (05366) 3-40-34, 3-30-22.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
 
Найменування показника
Період
Звітний 2016р.
Попередній 2015р.
Усього активів
36714
38706
Основні засоби
31654
34816
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
2295
2538
Сумарна дебіторська заборгованість
2387
753
Грошові кошти та їх еквіваленти
25
31
Нерозподілений прибуток
19227
18400
Власний капітал
19297
18470
Статутний капітал
68
68
Довгострокові зобов’язання
6777
7491
Поточні зобов’язання
10640
12745
Чистий прибуток (збиток)
827
315
Середньорічна кількість акцій (шт.)
195216
195216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
142
155
 
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: “Відомості НКЦПФР” №52 від 17.03.2017 р.
Повідомлення розміщене на офіційному сайті 23.03.17р.
 


Офіційний сайт ПАТ «Кременчуцький річковий порт», 2018
Використання матеріалів сайту без погодження з власником - заборонене

Розробка та підтримка - Poltava.Info - новости Полтавы